Basic Arts Education for All

Basic Arts Education for All:

Tutkimusryhmä

Lauri Väkevä: Basic Arts Education for All

 

 

Tutkimusryhmän huomion keskipisteessä on koulun opetussuunnitelman ulkopuolella tapahtuva taiteen perusopetus. Kenelle taiteen perusopetus on suunnattu? Kenelle se kuuluu? Kenen ehdoilla taiteen perusopetusta maassamme järjestetään ja kehitetään? Miten tutkimus voi auttaa taiteen perusopetusta järjestäviä instituutioita kohtaamaan tulevaisuuden haasteita?

Ryhmä on erityisen kiinnostunut siitä, millaisia ratkaisuja on jo toteutettu ja voidaan toteuttaa sellaisten ryhmien valtauttamiseksi, jotka ovat syystä tai toisesta jääneet taiteen perusopetuksen ulkopuolelle. Sitä kiinnostavat myös taiteen perusopetuksessa esiintyvät inklusiiviset ja saavutettavuutta lisäävät käytännöt. Ryhmän julkilausuttuna tavoitteena on lisäksi tutkia, miten suomalaiset taiteen perusopetuksen instituutiot voivat kehittää tällaisia käytäntöjä tutkimusperustaisesti yhteistyössä muiden taide- ja kulttuurialan toimijoiden kanssa.

Ryhmän piirissä toteutettavissa tutkimushankkeissa tarkastellaan muun muassa taidekasvatuksen poliittista oikeutusta, taiteen perusopetusjärjestelmän julkista säätelyä, sukupuolten välistä tasa-arvoa taideopetuksessa, kieli- ja kulttuurivähemmistöjen mahdollisuuksia taideopiskeluun, sosiaaliperustaista taideopetusta sekä taiteen erityispedagogiikan mahdollisuuksia taidekasvatuksen tasa-arvon ja inklusiivisuuden edistämisessä.

 • Ryhmänjohtaja: professori Marja-Leena Juntunen, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
 • Professori Lauri Väkevä (entinen ryhmänjohtaja), Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
 • Professori Heidi Westerlund, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
 • Tutkija Marja Heimonen, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
 • Post doc-tutkija Alexis Kallio, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
 • Post doc-tutkija Isto Turpeinen, Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu
 • Post doc-tutkija Anna Kuoppamäki, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
 • Post doc-tutkija Guadalupe López Íñiguez, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
 • Tohtorikoulutettava Tuulikki Laes, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
 • Tohtorikoulutettava Sanna Kivijärvi, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
 • Tohtorikoulutettava Lisa Fornhammar, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
 • Tohtorikoulutettava Hanna Kamensky, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
 • Tohtorikoulutettava Heidi Elmgren, Jyväskylän yliopisto
 • Tohtorikoulutettava Kati Nieminen, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia

Publications


You can find the lists of all ArtsEqual scientific publications (2015 - summer 2017) here.

You can find the lists of all ArtsEqual non-scientific publications (2015 - summer 2017) here.

Peer-reviewed scientific articles

Kallio, A. & Väkevä, Lauri. (submitted) Inclusive Popular Music Education? In Kärjä, A-V. & Holt, F. (eds.) The Oxford Handbook on Popular Music in the Nordic Countries. Oxford University Press. JUFO 3.

Kivijärvi, S. (Under review) Development and applicability of the Figurenotes system. International Journal of Music Education. JUFO 2.

Kivijärvi, S. (Under review) Examining Figurenotes as a vehicle for equity in music education in Finland. Research Studies in Music Education. JUFO 2.

Kivijärvi, S., Sutela, K. & Ahokas, R. 2016. A Conceptual Discussion of Embodiment in Special Music Education: Dalcroze Eurhythmics as a case. Approaches: An Interdisciplinary Journal for Music Therapy, Special Issue on Dalcroze approach, health and well-being, 8(2), 169-178. JUFO 1.

Kivijärvi, S. & Poutiainen, A. (Under review) Expressing New Citizenship through Music Education: A Study on Inclusion and Social capital in Special Educational Needs Students’ Concerts. Music Education Research. JUFO 3.

Kuoppamäki, A. & Vilmilä, F. 2016. "Musta tuntui että mulla on ohjat. Nuoret musiikillisen toimijuuden sanoittajina." Nuorisotutkimus-lehti. Submitted, in the review.

Laes, T. (painossa). Beyond participation. A Reflexive Narrative of the Inclusive Potentials of Activist Scholarship in Music Education. Bulletin of the Council for Research in Music Education.

Laes, T.E. (tulossa). The (Im)possibility of inclusion. Reimagining the potentials of democratic inclusion in and through activist music education. Taideyliopisto: Väitöskirja.

Laes, T.E. 2015. Myöhäisikäisten oppijoiden musiikillisen toimijuuden vahvistaminen musiikkikasvatuksessa innovatiivisen pedagogisen toiminnan kautta. Musiikkikasvatus / Finnish Journal of Music Education 18 (2).  JUFO 1.

Laes, T. & Schmidt, P. 2016. Activism within music education: working towards inclusion and policy change in the Finnish music school context. British Journal of Music Education, 33 (1), 5-23.

Laes, T. & Westerlund, H. (painossa). Performing disability in music teacher education. Moving beyond inclusion through expanded professionalism. Submitted to the International Journal of Music Education.

Partti, H. & Väkevä, L. (submitted) SongPump: Developing Composing Pedagogy in Finnish Schools Through Collaboration Between Professional Songwriters and Music Teachers. In Christophersen, C. & Kenny, Ailbhe (eds.) Musician Teacher Collaboration: Musical Alterations. Routledge. JUFO 3.

Väkevä, L. (submitted) Evaluation for equality: Applying a classical pragmatist perspective in qualitative assessment in Finnish general music education. In Elliott, D., McPherson, G. & Silverman, M (eds.) The Oxford Handbook of Philosophical and Qualitative Assessment in Music Education. Oxford University Press. JUFO 3.

Väkevä, L. (submitted) The Politics in Teaching Popular Music: A Rancièrian View. In Rodriguez, C. X. (ed.) Coming of Age: Teaching and Learning Popular Music in Academia. University of Michigan Press. JUFO 2.

Non-refereed scientific articles

Heimonen, M. 2016. Beyond Methods. Lessons from the arts to qualitative research. Book review. Musiikkikasvatus/Finnish Journal of Music Education. Vol.19, no 2.

Heimonen, M. 2016. Lukijalle (Editorial). Musiikkikasvatus / The Finnish Journal of Music Education Vol. 19 no 1. JUFO 1.

Heimonen, M. & Westerlund, H. 2015. (Editorial). Musiikkikasvatus / The Finnish Journal of Music Education. Vol. 18 no 2. JUFO 1.

Heimonen, M. & Westerlund, H. 2015. Lukijalle (Editorial). Musiikkikasvatus / The Finnish Journal of Music Education Vol. 18 no 1. JUFO 1.

Jääskeläinen, T. 2016. Tavoitteena opetuksen kehittämistä tukevan luotettavan tutkimustiedon tuottaminen Sibelius-Akatemiassa - tapausesimerkkinä opiskelijoiden kokeman kuormittavuuden pilottitutkimus. Musiikkikasvatus 19, 1, 60-67.

Translated articles

Väkevä, L. 2016. Taiteellinen aktivismi ja agonistiset tilat (alkup. kirjoittaja Mouffe, C.) Musiikkikasvatus / Finnish Journal of Music Education Vol. 18 (2), 71–77.

Publications intended for professional communities

Kamensky, H. 'It's all in the genes?' Equally Well, 11. 10. 2016.

Kivijärvi, S. 2016. Toteutuvatko tasa-arvo ja saavutettavuus musiikkikasvatuksessa? Musiikin erityispalvelukeskus Resonaari ArtsEqual-hankkeen tutkimusympäristönä. Erityiskasvatus - Suomen erityiskasvatusliiton jäsenlehti.

Kivijärvi, S. 2015. Kommentaari: Erityismusiikkikasvatusta Orff-Schulwerkin keinoin. JaSeSoi Journal – Suomen Orff-yhdistyksen jäsenlehti.

Publications intended for the general public

Kallio, A.A. & Laes, T. 2016. ArtsEqual - A hopeless cause? Five Rancierian Anti-Affirmations. Equally Well.

Kallio, A.A. 2016. So what? Who cares? Equally Well.

Kuoppamäki, A. 2016. Conceptions of Gender in Music Education. Interview, Finnish Music Quarterly (FMQ) 2016/10.

Kuoppamäki, A. & Turpeinen, I. 2016. Sukupuolisensitiivisellä [taide]kasvatuksella on väliä. Equally Well, 4.4.2016.

Kuoppamäki, A. & Turpeinen, I. 2016. "Irti tyttöjen ja poikien vastakkainasettelusta." Mielipidekirjoitus. Helsingin Sanomat, 23.3.2016.

Kuoppamäki, A. 2016. Säveltämiskasvatusta yli rajojen.

Laes, T. 2016. ArtsEqual –hanke tutkii taidetta ja tasa-arvoa.

Laes, T. 2016. Democracy in the music education of the future. Finnish Music Quarterly 1(4).

Laes, T. 2016. Resonaari uudistaa kulttuuripolitiikkaa. HelsinkiMissio 1/ 2016.

Laes, T. 2015. Taide kasvattaa meistä luovia. Interview, Souli

Invited keynotes

Kivijärvi, S. “Inclusion and equity in music education: perspectives from Finland.” Keynote. 3rd Scientific Symposium: Sounds of change: intersections between music therapy, community music therapy and music education. Aristotle University of Thessaloniki/School of music studies, Thessaloniki, Greece. 10.11.2016.

Väkevä, L. 2016. Claiming digital space through composing. Kompositionspädagogische Konzepte im Diskurs, 3. Bundeskongress Musikunterricht, Koblenz, Germany, September 22, 2016.

Väkevä, L. 2016. Music in the digital space: Tracing pedagogical places in the new sonic media. Grieg Research School Summer School, Bergen, Norway, June 10, 2016.

Conference presentations

Heimonen, M., Nikkanen, H., Nieminen, K. & Väkevä, L. 2016. Equality in Arts Education from the Viewpoint of Regulation. A paper presentation at Arts Education for All?  symposium at Kasvatustieteen päivät, Turku, November 18, 2016.  

Jääskeläinen, T. 2016, March. Aiming to produce reliable research findings for supporting development of teaching in the Sibelius Academy - pilot study in students’ experiences of work load as a case example. Paper presented at Nordic Network for Research in Music Education Conference: Technology and creativity in music education. Hedmark University College in collaboration with Nordic Network for research in Music Education (NNMPF), Hamar, Norway.

Jääskeläinen, T., & López-Íñiguez, G. (2017, August-September). Students' workload as an equity factor in higher music education. Poster presentation at the 6th International Symposium on Performance Science, Reykjavik, Iceland.

Jääskeläinen, T., & López-Íñiguez, G. (2017, June). How about equality and equity in higher music education? A theoretical framework for researching quality of music teaching and learning. Paper presentation at the 3rd International Conference on higher Education Advances ‘Head’17’, Universitat Politècnica, Valencia, Spain.

Kamensky, H., Rechardt, P. 'Educating beyond success in music school' Symposium at Kasvatustieteen päivät, Turku, November 18, 2016.

Kamensky, H. 'Floora-hanke ja pedagogien mahdollisuudet saavutettavuuden tukemisessa' Music for All-tutkimuksen päivä, Musiikin erityispalvelukeskus Resonaari, Helsinki 29.10.2016.

Kivijärvi, S., Ahokas, R. & Sutela, K. “Embodiment in Special Music Education.” Poster presentation. CICERO research seminar on learning, brain and technology, University of Helsinki, Helsinki. 2.10.2015.

Kivijärvi, S., Ahokas, R., Sutela, K., Nuorsaari, A. & Nygård, T. “Embodiment in special music education –tutkijaryhmän esittely ja ‘Brain & Body percussion’ –tutkimuksen tulokset.” Music for All research seminar, Musiikin erityispalvelukeskus Resonaari, Helsinki. 6.11.2015.

Kivijärvi, S., Ahokas, R., Sutela, K., Nygård, T. & Nuorsaari, A. “Kehollisuus erityismusiikkikasvatuksessa: avauksia tutkimukseen ja kehittämiseen.” Paper presentation. "Integrative Perspectives on Music, Art Subjects And Foreign Language Learning" Conference, University of Helsinki, Helsinki. 9.10.2015.

Kivijärvi, S., Sutela, K., Ahokas, R., Nygård, T. & Nuorsaari, A. “Kehollisuus erityismusiikkikasvatuksessa ja erityistä tukea tarvitsevien lasten toimijuuden kehittyminen.” Paper presentation. Music for All research seminar, University of Helsinki, Helsinki. 8.10.2015.

Kivijärvi, S. & Sutela, K. “Embodiment in special music education.” Poster presentation. International Society for Music Education/ISME 2016 Conference, Glasgow, UK. 28.7.2016.

Kivijärvi, S. “Examining Figurenotes as a vehicle for educational equity in Finland.” Music for All -tutkimuksen päivä, Musiikin erityispalvelukeskus Resonaari, Helsinki. 29.10.2016.

Kivijärvi, S. “Embodiment in special music education: opening remarks on the development of theory and research.” Paper presentation. 3rd Scientific Symposium: Sounds of change: intersections between music therapy, community music therapy and music education, Aristotle University of Thessaloniki/School of music studies, Thessaloniki, Greece, 10.11.2016.

Kivijärvi, S. “Examining Figurenotes as a vehicle for educational equity and social participation in Finland.” Paper presentation. 9th Midterm Conference of the ESA Sociology of the Arts Association, Porto, Portugal. 10.9.2016.

Kivijärvi, S. “The impact of the Figurenotes system for equity in music education in Finland.” Poster presentation. International Society for Music Education/ISME 2016 Conference, Glasgow, UK. 28.7.2016.

Kivijärvi, S. “Expressing new citizenship through music education: a study on inclusion and interaction in SEN students’ concerts.” Paper presentation. International Society for Music Education/ISME 2016 World Conference, Glasgow, UK. 26.7.2016.

Kivijärvi, S. “The impact of the Figurenotes system for equity in music education in Finland.” Paper presentation. International Society for Music Education/ISME Commission seminar on music therapy and special music education, Edinburgh, UK. 21.7.2016.

Kivijärvi, S. “The Figurenotes system as a vehicle for advancing equality in music education in Finland.” Paper presentation. Vammaistutkimuksen päivät, Helsinki. 10.6.2016.

Kivijärvi, S. “Musiikin erityispalvelukeskus Resonaari ArtsEqual-hankkeen tutkimusympäristönä: tutkimushankkeiden esittelyä.” Paper presentation. Valtakunnallinen erityismusiikkikasvatuksen tutkimusseminaari. Oulun yliopisto, Oulu. 21.4.2016.

Kuoppamäki, A. 2016. "Why does gender sensitivity matter in music education?" ISME World Conference 2016, Glasgow, UK 20.7.2016. 

Kuoppamäki, A. 2016. "Promoting gender sensitivity – promoting democratic learning in music education." Gender and Music: Practices, Performances Politics Conference, Örebro, Sweden 17.3.2016.

Kuoppamäki, A. & Rikandi, I. 2016. "I sit down and start to play. Composing as creative expression and communication among young pianists.” Arts Without Borders Conference, Helsinki, Finland 20.10.2016.

Kuoppamäki, A. & Turpeinen, I. 2016. “Researching Gender in Arts Education – Discussing Cultural Resistance.” Kasvatustieteen päivät 2016, Turku. Finland 18.11.2016.

Kuoppamäki, A. & Vilmilä, F. 2016. "Musta tuntui että mulla on ohjat. Nuoret musiikillisen toimijuuden sanoittajina." Global Resposibility in Youth Research 2016 Conference, Helsinki, Finland 8.11.2016.

López-Íñiguez, G. (2017, August-September). A Holistic Learning Model for Classical Music Performance. Paper presentation at the 6th International Symposium on Performance Science, Reykjavik, Iceland.

López-Íñiguez, G. (2017, April). Easier said than done in the music classroom? Fairness within the relations between constructivist beliefs and practices of a Finnish cello teacher and her student. Paper presentation at the V Symposium on the Paradigms of Teaching Musical Instruments in the 21st Century, Goiânia (Brazil).

Nieminen, K. & Kivijärvi, S. 2016. Musiikki kuuluu kaikille? Resurssien jakaminen taiteen perusopetuksen musiikinopetuksessa ja oikeudenmukaisen jakamisen periaatteet. A paper presentation at Music for All -tutkimuksen päivä, Resonaari, Helsinki, October 29, 2016.

Sutela, K., Kivijärvi, S. & Ahokas, R. “Development of agency in embodied musical interaction.” Poster presentation. Finnish Educational Research Association/FERA conference on education, Vaasa. 20.11.2015.

Väkevä, L. & Jordal Havre, S., Cristophersen C. & Hauge, E. 2016. Game based guitar learning with Rocksmith. NNMPF conference, Hamar, Norway, March 9, 2016.

Väkevä, L., Ojala, A., Jordal Havre, S., Sammander, A. & Partti, H.. 2016. Recent Nordic applications of music education technology in teacher training ISME 2016, Glasgow, Scotland, July 28, 2016.

Väkevä, L. & Laes, T. 2016. Arts Education as Public Service: Strategic Steps towards Equality. Oikeudenmukainen taidekasvatus, Helsinki, 29.9.2016

Väkevä, L. & Sammander, A., Nieminen, K., Romu, T., Keskinen, J., Aaltonen, L., & Heimonen, M. 2016. Managing Finnish music education companies for sustainable growth  symposium at ISME 2016 Conference, Glasgow, July 28, 2016.

Popular presentations

Kivijärvi, S. Systeeminen lähestymistapa ArtsEqual-tutkimushankkeessa. Esitelmä. CREMA/Community of Research in Music, Education, and the Arts –tutkijayhteisön seminaari. Oulun yliopisto, Oulu. 14.12.2016.

Kivijärvi, S. “Music for All -tutkijaverkoston ja ArtsEqual-tutkimushankkeen esittelyä.” Avaussanat, Music for All -tutkimuksen päivä, Musiikin erityispalvelukeskus Resonaari, Helsinki. 29.10.2016.

Kivijärvi, S. “Erityispedagogisia näkökulmia ArtsEqual-tutkimushankkeessa.” Erityispedagogiikan opiskelijoiden ja asiantuntijoiden keskustelutilaisuus. Helsingin yliopisto. 13.9.2016.

Nieminen, K. 2016 Tunnelmia ISME 2016 -konferenssista. Kuukauden kolumni, Suomen musiikkikasvatusseura Fisme. October, 2016.

Väkevä, L. 2016. Mikä on ArtsEqual? Uudistuva musiikkikasvatus, toimijuus ja tasa-arvo -seminaari, Helsinki, 23.11.2016.

Väkevä, L. 2016. Muuttuva musiikkikasvatus ja hyvä musiikkisuhde: Mitä ArtsEqual voi tarjota? SML:n kevätpäivät, Savonlinna 13.4.2016.

Peer-reviewed conference proceedings

Jääskeläinen, T. & López-Íñiguez, G. (2017). How about equality and equity in higher music education? A theoretical framework for researching quality of music teaching and learning. In J. Domenech, M.C. Vincent-Vela, E. de la Poza, & D. Blazquez (Eds.), Proceedings of the 3rd International Conference on Higher Education Advances (HEAd’17). Valencia, Spain: Universitat Politècnica de València. Manuscript in press.