null ArtsEqualin ensimmäinen katsaus: Kansainvälisen tutkimuksen mukaan taide on hyväksi yksilölleKun teatteria käytetään oppimisvälineenä, se voi vähentää ennakkoluuloja, negatiivisia asenteita, stereotypioita ja sosiaalisia stigmoja, kertoo tutkimus. Teatteri tarjoaa monia näkökulmia, synnyttää keskustelua ja toimii tunteiden kautta.

Musiikillisella toiminnalla on puolestaan osoitettu olevan myönteistä vaikutusta kognitiivisiin taitoihin, keskittymiskykyyn, tarkkaavaisuuteen, muistiin, motoristen taitojen oppimiseen, kielelliseen kehitykseen, sosiaalisiin taitoihin ja luovaan ajatteluun.

Kuvataide ja musiikki lievensivät masennusta ja ahdistusta syövän hoitoon liittyvän kemoterapian aikana. Tanssin on todettu parantavan ikääntyneiden ja erityisesti dementiasta kärsivien kognitiivista toimintakykyä ja hyvinvointia.

Intensiivinen osallistuminen koulun taideopetukseen on taas yhteydessä kouluttautumiseen, vapaaehtoistoimintaan osallistumiseen ja poliittiseen aktiivisuuteen. Tämä selvisi yhdysvaltalaisesta, 12-vuotisesta pitkittäistutkimuksesta johon osallistui yli 12 000 koululaista. Laaja tilastollinen analyysi osoitti lisäksi, että vaikka myös urheilulla oli positiivisia vaikutuksia, taideopetus avasi heikoista lähtökohdista tuleville oppilaille paremmat mahdollisuudet menestykseen ja aktiiviseen elämään.

Tässä muutamia esimerkkejä ArtsEqual-hankkeen ensimmäisestä katsauksesta, jossa paneudutaan kansainvälisiin tutkimustuloksiin. Katsauksessa tuodaan esiin myös kysymyksiä, joihin tutkimus ei ole vielä pystynyt vastaamaan. Osaan niistä paneudutaan seuraavien vuosien aikana ArtsEqual-hankkeessa.

Vaikka taide ja taidekasvatus voivat olla mainioita välineitä yhteenkuuluvuuden ja hyvinvoinnin lisäämisessä ja syrjäytymisen estämisessä, katsauksessa korostetaan, että vaikutus ei ole automaattinen. Taide ja taidekasvatus voivat myös tuottaa syrjiviä käytänteitä ja epätasa-arvoa. Siksi hankkeessa pureudutaan myös näiden syrjintää aiheuttavien käytänteiden analysointiin.

“Keskeistä on kehittää ja vakiinnuttaa käsitteistöä, joka mahdollistaa erojen tutkimisen osana luonnollista ihmisyyden ja ruumiillisuuksien variaatiota myös tätä moninaisuutta arvostaen”, katsauksessa todetaan.

 

Taiteet, tasa-arvo ja hyvinvointi: Katsaus kansainväliseen tutkimukseen (PDF)

Kirjoittajat: Westerlund Heidi, Lehikoinen Kai, Anttila Eeva, Houni Pia, Karttunen Sari, Väkevä Lauri, Furu Patrick, Heimonen Marja, Jansson Satu-Mari, Juntunen Marja-Leena, Kantonen Lea, Laes Tuulikki, Laitinen Liisa, Laukkanen Anu ja Pässilä Anne

 

Kuva: Janne Mikkilä