Researchers

There are over 90 researchers in ArtsEqual. They will be added here one at a time. You can find the lists of researchers under Research groups

null ArtsEqualin tutkijaesittelyssä Anu LaukkanenAnu Laukkanen, FT, työskentelee tutkijatohtorina ArtsEqualin Arts in Health, Welfare and Care-tutkimusryhmässä ja Turun yliopiston Kulttuurin ja terveyden tutkimusyksikössä. Laukkanen on kiinnostunut muun muassa tanssista ja muista esittävistä taiteista kulttuurisina ja ylirajaisina ilmiöinä sekä taiteen, hyvinvoinnin ja aktivismin suhteista.

Yhteystiedot: anu.laukkanen@utu.fi

Mitä tutkit ArtsEqual-hankkeessa?

Olen kiinnostunut siitä, millaisia merkityksiä tasa-arvo ja yhdenvertaisuus saavat taiteilijoiden ja sosiaali- ja terveysalan toimijoiden yhteistyönä toteuttamassa taiteellisessa työskentelyssä erilaisten osallistujien kanssa. Kenelle taidetta, taidekasvatusta tai yhteisötaidetta sosiaali- ja terveyspalveluissa tarjotaan? Kenelle siitä ajatellaan olevan hyötyä ja miksi? Keitä taide sote-palveluissa tosiasiallisesti tavoittaa? Tutkin muun muassa neuvoloissa järjestettävää vauvasirkusta ja yhteisötaidetta asukkaiden kotona. Palvelut tuotetaan kuntien ja kolmannen sektorin yhteistyönä, ja tarkastelenkin palveluiden saavutettavuuden lisäksi palveluita osana kolmen suomalaisen kunnan hyvinvoinnin edistämisen toimia.

 

Mitä ongelmaa nykytilanteessa pyrit ratkaisemaan?

Vaikka suomalaisten hyvinvointi ja terveydentaso ovat kokonaisuutena kohentuneet, eriarvoisuus sosioekonomisten ryhmien välillä on kuitenkin kasvanut. Terveys- ja sosiaalipalveluiden perusta onkin tasa-arvossa ja eriarvoisuuden vähentämisessä, joka on myös käynnissä olevan sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenteellisen muutoksen yksi tavoite. Jatkossa sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään maakunnissa ja yliopistollisissa keskussairaaloissa, ja kunnille jää tärkeä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävä. Kuntien kyky toimia yli hallinnonalojen onkin ratkaisevassa merkityksessä tämän tehtävän onnistumisessa. Kuntien kulttuuri- ja vapaa-aikatoimialat voivat olla jatkossa entistä merkittävämmässä osassa kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä. Tässä tutkimuksessa seurataankin kolmen suomalaiskunnan toimia hyvinvoinnin edistämiseksi erityisenä painopisteenä taiteen ja kulttuurin mahdollisuudet.

 

Miten tutkimuksesi liittyy ArtsEqualin ydintehtävään tutkia, kuinka taide julkisena palveluna voisi lisätä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja hyvinvointia 2020-luvun Suomessa?

Taiteellinen toiminta ja taidekasvatus ovat potentiaalisesti sosiaalisia ja kriittisiä käytäntöjä, joiden avulla on mahdollista edistää sosiaalista oikeudenmukaisuutta, yhdenvertaista osallistumista ja tehdä näkyviksi sosiaalisten erojen rakentumista ja tuottamista. Tutkimukseni pyrkii kuvaamaan, miten nämä tavoitteet taiteen ja sosiaali- ja terveyspalvelujen rajapinnoilla tällä hetkellä yhdistyvät. Tutkimusten mukaan hoidon ja hoivan diskurssit voivat sisältää hierarkkisia eroja tuottavaa ja ylläpitävää puhetta. Samoin saavutettavuuden, esteettömyyden ja moninaisten identiteettien näkökulmasta taiteen tekeminen ja taidekasvatus voivat tahattomasti vahvistaa ulossulkevia käytänteitä. Tässä hankkeessa tutkitaankin, millä tavoin taiteellisen toiminnan ja sosiaali- ja terveyspalvelujen risteyskohdassa tunnistetaan, puretaan tai ylitetään eroja? Mitkä tekijät tähän vaikuttavat? Mikä on taiteen erityisluonne tasa-arvoisemman ja yhdenvertaisemman yhteiskunnan luomisessa?

 

Kuka tutkimuksestasi hyötyy ja miten?

Toivon tutkimukseni tarjoavan uutta, käytännössä työskentelyä hyödyttävää tietoa tasa-arvosta ja sen esteistä ja keinoista eriarvoisuuden purkamiseen kulttuurin moninaisilla kentillä, uudistuvissa sosiaali- ja terveyspalveluissa ja kunnissa työskenteleville ammattilaisille. Toivon mukaan tieto saavuttaa myös päättäjät, ja vaikuttaa käytännössä siihen miten kuntalaisten kulttuuriset oikeudet toteutuvat ja miten taiteen mahdollisuudet tulevat kaikkien ulottuville. Sukupuolten tasa-arvoa koskevan tiedon ja käytäntöjen valtavirtaistamiseksi on tehty ja tehdään hienoa työtä, mutta sitä on tärkeää jatkaa huomioiden myös muita vaikuttavia erojen kategorioita, kuten luokka, ikä ja ihonväri. Tutkimukseni osallistuu tähän työhön erityisesti taiteen ja hyvinvoinnin näkökulmasta ja mahdollistaa toivon mukaan jossain vaiheessa entistä tasaveroisempaa osallisuutta kaikille Suomessa asuville.

 

Millainen on visiosi tai unelmasi tulevaisuuden Suomesta taiteen ja hyvinvoinnin näkökulmasta?

Unelmoin siitä, että suomalainen taide- ja kulttuurikenttä pysyy elinvoimaisena ja moninaisena, ja että rahoitusta löytyy yhä useammilta suunnilta. Toivon, että taide ja kulttuuri kaikissa muodoissaan ovat tulevaisuudessa yhä useamman saavutettavissa. Tämä ei tarkoita pelkästään sitä, että taidetta tuodaan sinne, missä ihmiset ovat ja että taidelaitosten kynnyksiä madalletaan, vaan myös sitä, että ihmisten edellytyksiä oman näköiseen hyvään elämään ylipäänsä tuetaan politiikan keinoin. Taide on myös vahva keino kritisoida vallitsevia olosuhteita ja visioida vaihtoehtoisia tulevaisuuksia.

 

Onko sinulla antaa tutkimuksesi pohjalta tai muuten jotain taiteeseen, tasa-arvoon ja hyvinvointiin liittyvää vinkkiä meille kaikille?

Älä oleta! Kehotan kaikkia tutustumaan Normit nurin -nettisivustoon, joka on toteutettu opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman Suvaitsevaisuudesta yhdenvertaisuuteen -hankkeessa. Hankkeen Älä oleta -opas antaa neuvoja siitä, miten kouluissa ja oppilaitoksissa voidaan tunnistaa esimerkiksi sukupuolta tai toimintakykyä koskevia syrjiviä normeja ja purkaa niitä käytännössä. Samat neuvot pätevät mielestäni soveltaen niin arkielämän ohjenuoraksi kuin tueksi työpaikoille, sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä taiteen ja kulttuurin instituutioihin. Oppaan nimi, ”Älä oleta”, on mielestäni meille kaikille tärkeä muistutus siitä, että vaikka teemme automaattisesti monenlaisia päätelmiä siitä, millaisia tietyn näköiset ihmiset tai tiettyyn ryhmään kuuluvat henkilöt ovat tai mitä he haluavat, meillä on aina mahdollisuus pysähtyä kyseenalaistamaan omia ennakkoluulojamme. Älä oleta, että työkaverisi ovat heteroita, tai älä oleta, että tummaihoinen ei ole syntynyt Suomessa. Taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden ja moninaisuuden edistämisen alalla arvokasta ja vaikuttavaa työtä tekee Kulttuuria kaikille -palvelu, jonka nettisivuilta löytyy paljon hyödyllistä tietoa mm. saavutettavuudesta taiteen ja kulttuurin alan toimijoille. Kulttuuria kaikille -palvelu tarjoaa myös erilaisia koulutuksia ja tukee organisaatioita saavutettavuussuunnitelmien tekemisessä.

 Anu Laukkasen tutkijasivu Turun yliopistossa