Researchers

There are over 90 researchers in ArtsEqual. They will be added here one at a time. You can find the lists of researchers under Research groups

null ArtsEqualin tutkijaesittelyssä Taru-Anneli KoivistoTohtorikoulutettava Taru Koivisto Taideyliopiston Sibelius-Akatemiasta tutkii musiikin ammattilaisten työnkuvaa silloin, kun he työskentelevät terveyden edistämisen ja hyvinvoinnin parissa esimerkiksi sairaaloissa.

Yhteystiedot: taru.koivisto@uniarts.fi, p. +358 40 5634 566

 

Mitä tutkit Artsequal - hankkeessa?

Olen tohtorikoulutettavana Arts in Health, Welfare and Care - tutkimusryhmässä, joka selvittää miten taiteet ja taidekasvatus voivat tehdä yhteistyötä sosiaali- ja terveysalan kanssa. Oma tutkimukseni keskittyy musiikin ja musiikin alaan liittyvien ammattilaisten työnkuvan käsitteellistämiseen eli tiiviiseen kuvaamiseen terveydenhuoltoalalla, erityisesti sairaaloissa. Musiikkiterapeutit, musiikkikasvattajat ja muusikot tulevat tulevaisuudessa toimimaan läheisessä yhteistyössä muiden eri alojen ammattilaisten kanssa terveyden edistämisen ja hyvinvoinnin aloilla. Tutkimukseni valottaa sekä eettisiä että käytännöllisiä haasteita ja mahdollisuuksia kokonaisvaltaisen ja kulttuurisensitiivisen musiikkityön näkökulmasta. Tutkimus tapahtuu sairaalan eri osastoilla, ja siinä pohditaan yhteistyön mahdollisuutta esimerkiksi suomalaisten sairaaloiden saattohoito-osastoilla, lastenosastoilla ja vastasyntyneiden teho-osastoilla.

 

Mitä ongelmaa nykytilanteessa pyrit ratkaisemaan?

Tahtoa ja pyrkimystä yhteistyöhön on sekä sote-alalla että taidepainotteisilla aloilla, mutta yhteistyö jää tutkimusten valossa usein rakenteellisella ja käytännönkin tasolla vajanaiseksi. Yksi monista syistä voi olla resurssien sirpaleisuus toiminnan tapahtuessa yleensä hankkeiden, projektien ja apurahojen turvin. Tutkin yhteistyön mahdollisuuksia ja oikeutusta pitkäjänteiselle, sitoutuneelle taidepainotteiselle työlle, joka on aidosti osa sosiaali- ja terveysalan moniulotteista ympäristöä ja yhteisöä. Pyrin myös yhteistyössä alan toimijoiden kanssa kuvaamaan näitä varsin uudehkoja, monimuotoiseen vuoropuheluun perustuvia oppimisyhteisöjä ja yhteisöllisen musiikkityön käytänteitä ja praktiikkaa.

 

Miten tutkimuksesi liittyy ArtsEqualin ydintehtävään tutkia, kuinka taide julkisena palveluna voisi lisätä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja hyvinvointia 2020-luvun Suomessa?

Tutkimukseni pyrkii kuvaamaan, miten taide kliinisen katseen rinnalla voi vahvistaa sekä yksilön että yhteisön kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja osallisuuden näkökulmia. Terveydenhuollon tärkeä tehtävä sairauden ja terveyden hoidossa on laajentumassa 2020-luvulle mentäessä näkemään ihmisen yksilönä, joka yhä enenevässä määrin ottaa vastuuta omasta hyvinvoinnistaan. Näin ollen terveys ei ole vain “sairauden poissaoloa”, vaan tarvitsemme hyvinvointia lisääviä matalan kynnyksen palveluja, jotka ovat tarjolla tasavertaisesti kaikille kansalaisille. Toisaalta syrjäytymisen ehkäisy ja osallisuuden lisääminen edellyttävät ymmärrystä siitä, että tiedostamme olevamme elämämme aikana osa monia eri yhteisöjä, joiden tasa-arvoistamisesta ja hyvinvoinnista meidän kaikkien tulee ottaa vastuu.

 

Kuka tutkimuksestasi hyötyy ja miten?

Pohjoismaiden terveydenhuolto- ja koulutusjärjestelmiä voidaan yhä kuvata ainutlaatuiseksi yhteiskuntiemme turbulenssista huolimatta. Meillä on edelleen suunnaton käyttämätön potentiaali sekä taidelähtöisissä ammateissa että terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä, ja toivon, että tutkimukseni voisi valottaa sekä päättäville tahoille että käytännön työn tekijöille näitä mahdollisuuksia sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Toivon myös, että tutkimukseni liittyy luontevasti taiteen ja hyvinvoinnin suhteesta käytävään - kriittiseenkin - keskusteluun.

 

Millainen on visiosi tai unelmasi tulevaisuuden Suomesta taiteen ja hyvinvoinnin näkökulmasta?

Rajapinnoilla tapahtuva oppiminen ja vuorovaikutus on paitsi hyvin antoisaa, myös usein epämukavaa, epävarmaa ja ristiriitaistakin. Haluaisin kutsua kaikki kiehtovalle tutkimusmatkalle näihin uusiin maailmoihin oman elämänsä kautta. Kaikkeen emme voi elämässämme vaikuttaa, mutta voimme kuitenkin päättää yrittää suhtautua erilaisuuteen ja tuntemattomiin asioihin uteliaalla ja avoimella mielellä. Unelmani on, että taide ja mahdollisuudet kulttuuriseen muutokseen ja hyvinvointiin olisivat tasa-arvoisesti jokaisen ulottuvilla Suomessa.

 

Taru-Anneli Koiviston kotisivut

Arts in Health, Welfare and Care -tutkimusryhmä