Researchers

There are over 90 researchers in ArtsEqual. They will be added here one at a time. You can find the lists of researchers under Research groups

null ArtsEqualin tutkijaesittelyssä Tuula Jääskeläinen 

Tuula Jääskeläinen tutkii musiikin yliopisto-opiskelun kuormittavuutta sekä monikulttuurista kuvataidepedagogiikkaa Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa.

Yhteystiedot: tuula.jaaskelainen@uniarts.fi

 

Mitä tutkit ArtsEqual-hankkeessa?

Tutkimusryhmässä ”Arts in Health, Welfare and Care” tutkin Suomessa ja Iso-Britanniassa musiikin yliopisto-opiskelijoiden kokemaa opintojen kuormittavuutta ja selviytymiskeinoja.

Tutkimusryhmässä ”Socially Responsible Arts and Artists” tutkin monikulttuurista kuvataidepedagogiikkaa. Tavoitteena on nostaa esiin arkisista taiteen käytännöistä syntyvää taidepedagogiikkaa monikulttuurisessa kontekstissa tapahtuvan taideoppimisen kautta. Tutkimusaineisto on kerätty Taideyliopiston Kuvataideakatemian opiskelijoiden ja opettajien, Taidealojen yliopistopedagogiikan opiskelijoiden ja Gambia-collegen taideopettajaksi opiskelevien opiskelijoiden ja gambialaisten taiteilijoiden yhteisissä kuvataidetyöpajoissa Gambiassa.

 

Mitä ongelmaa nykytilanteessa pyrit ratkaisemaan?

Musiikin yliopisto-oppimiseen liittyy monenlaisia fyysisesti ja psyykkisesti kuormittavia tekijöitä, joita pyritään helpottamaan esimerkiksi ajanhallintaan, ergonomiaan tai hyvinvointiin liittyvän tietouden lisäämisellä, mikä on hyvin tärkeää. Minua kiinnostaa erityisesti se, miten opetustilanteessa voitaisiin paremmin huomioida jokaisen opiskelijan tilanteeseen liittyvät kuormittavat tekijät, sillä kuormittavuuden kokeminen on hyvin yksilöllistä. Usein hallinnollisissa palautekyselyissä kuormittavuuteen liittyvät asiat jäävät helposti kovin yleiselle tasolle eikä niitä siten pystytä ottamaan huomioon opetuksen kehittämisessä tai opetustilanteessa.

Monikulttuurisen kuvataidepedagogiikan tutkimuksessani pyrin löytämään kuvataiteen käytännöistä syntyvää pedagogiikkaa sekä tuomaan esiin monikulttuurisen taideoppimiskontekstin mahdollisuuksia Taideyliopistossa. Tutkimuksen tiimoilta olen alkanut pitää ihmisoikeuskasvatukseen liittyvää koulutusta opettajille, jossa etsitään mahdollisuuksia ja keinoja vihapuheen estämiseksi taiteen avulla ja taiteessa. Kaikkia Taideyliopiston opiskelijoita ei ole mahdollista viedä opiskelemaan monikulttuurisiin ympäristöihin, mutta ihmisoikeuskasvatuksella voidaan lisätä tietoutta erilaisuuden ja moninaisuuden kohtaamisesta.

 

Miten tutkimuksesi liittyy ArtsEqualin ydintehtävään tutkia, kuinka taide julkisena palveluna voisi lisätä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja hyvinvointia 2020-luvun Suomessa?

Molemmat tutkimukseni tuottavat lisää tietoa tasa-arvon ja hyvinvoinnin edistämisestä taidealojen yliopistokontekstissa. Kun opiskelijat saavat opintojensa aikana tasa-arvoisia ja oikeudenmukaisia oppimiskokemuksia ja oppivat reflektoimaan niihin liittyviä asioita, he pystyvät viemään näitä arvoja eteenpäin myöhemminkin. Monet Taideyliopiston opiskelijat toimivat myös opettajina jossain vaiheessa työuraansa ja siten heillä on mahdollisuus edistää tasa-arvon ja ihmisoikeuksien toteutumista.

 

Kuka tutkimuksestasi hyötyy ja miten?

Taidealojen yliopisto-oppimisen tutkimuksesta hyötyvät opiskelijat ja opettajat mutta myös ne kaikki yhteisöt, joihin Taideyliopistosta valmistuvat opiskelijat työllistyvät. Esimerkiksi taideopettajilla on omassa taideopetuksessaan mahdollista edistää ihmisoikeuskasvatusta ja hyvinvointia lasten ja nuorten parissa.

 

Millainen on visiosi tai unelmasi tulevaisuuden Suomesta taiteen ja hyvinvoinnin näkökulmasta?

Tulevaisuuden Suomessa YK:n Ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 1. artikla toteutuu kaikille ja taiteen potentiaali sen edistämisessä on otettu käyttöön: ”Kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan.”

 

Onko sinulla antaa tutkimuksesi pohjalta tai muuten vinkkiä, neuvoa tai toivetta meille kaikille toteutettavaksi?

Jos olet kiinnostunut pohtimaan ja etsimään keinoja ihmisoikeuskasvatuksen edistämiseksi ja vihapuheen estämiseksi omassa työssäsi (esimerkiksi taideopettaja oman opetuksensa avulla), ota yhteyttä!

 

Tuula Jääskeläisen oma sivu

Musiikin yliopisto-oppimisen tutkimus

Gambia-hankkeen tutkimus

Vahvistanko hiljaisuudellani rasistisia rakenteita –blogikirjoitus

No hate speech movement

Kirjanmerkit. Käsikirja verkon vihapuheen torjumiseen ihmisoikeuskasvatuksen avulla

Arts in Health, Welfare and Care -tutkimusryhmä 

Socially Responsible Arts Institutions and Artists -tutkimusryhmä