null ArtsEqualin toimenpidesuositus musiikinopetuksesta koulussaKuva: Marja-Leena Juntunen

Musiikin asema oppiaineena peruskoulussa on heikentynyt viime vuosina, vaikka musiikin on todettu useissa tutkimuksissa tukevan oppimista ja kasvua laaja-alaisesti. ArtsEqualin toimenpidesuositus peruskoulun rehtoreille ehdottaa erilaisia toimenpiteitä musiikinopetuksen aseman parantamiseksi.

Musiikki tekee tutkimusten mukaan hyvää aivoille. Musiikin harrastamisella on vaikutuksia muun muassa kuulokykyjen tehostumiseen, kielelliseen muistiin, lukutaitoon, matemaattisiin taitoihin, visuospatiaaliseen prosessointiin sekä älykkyystesteillä mitattuun päättelysuoriutumiseen.

Samalla kun aivotutkimus on nostanut esiin musiikin tärkeyden, sen asema peruskoulun oppiaineena on kuitenkin heikentynyt. Yli kolmasosalla yläkoulussa musiikkia opettavista opettajista ei ole muodollista kelpoisuutta tehtävään. Lisäksi musiikkia opetetaan vähemmän kuin koulun muita taide- ja taitoaineita.

– Useissa kouluissa musiikkia ei tarjota lainkaan valinnaisena aineena, sanoo toimenpidesuosituksen laatinut Taideyliopiston Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen professori Marja-Leena Juntunen.

Musiikin oppimistulosten valtakunnallisen arvioinnin mukaan oppilaiden osaamisessa musiikissa on peruskoulun päättövaiheessa varsin suuria eroja. Iso osa oppilaista ei hallitse edes keskeisten tavoitealueiden sisältöjä.

Suomalaisessa koulutuspoliittisessa keskustelussa on oltu laajasti huolissaan suomalaisten oppilaiden PISA-tulosten heikkenemisestä. Sen sijaan keskustelua osaamisen tasosta ja oppimisen merkityksestä taito- ja taideaineissa ei käydä juuri lainkaan, Juntunen toteaa.

Tutkimusten mukaan suuri osa suomalaisen perusopetuksen oppilaista ei voi hyvin koulussa eikä näe koulua merkityksellisenä. Entistä laadukkaampi musiikinopetus voisi parantaa tilannetta.

Juntusen mukaan musiikintunneilla oppilaille rakentuu tapoja tunteiden ja kokemusten käsittelyyn ja valmiuksia tunteiden itsehallintaan. Yhdessä laulaminen ja soittaminen tuottavat mielihyvää, joka puolestaan lujittaa sosiaalisia siteitä ja ryhmäytymistä.

– Musiikinopetus edistää oppilaan hyvinvointia. Tutkimuksen mukaan oppitunnit koetaan ilmapiiriltään miellyttäviksi, ja musiikkia pidetään kiinnostavana oppiaineena. Oppilaat myös kokevat, että musiikissa on mahdollista päästä hyviin tuloksiin. Yhteismusisointi kehittää myös taidollisen ja kulttuurisen erilaisuuden hyväksymistä ja arvostamista, Juntunen luettelee.

Lue koko toimenpidesuositus tästä linkistä.