null ArtsEqualin toimenpidesuositus: Koulusta suurin kulttuurikeskusTutkimusten mukaan taide- ja kulttuurikasvatus vahvistaa lasten ja nuorten kulttuurista pääomaa ja valmiuksia toimia aktiivisesti yhteiskunnassa. ArtsEqual-tutkijat ehdottavat uusimmassa toimenpidesuosituksessa, että peruskoulu voisi olla Suomen suurin kulttuurikeskus, jossa laadukas ja monipuolinen taide- ja kulttuurikasvatus on tasa-arvoisesti kaikkien oppilaiden saatavilla.

Esimerkiksi koulukyynisyyttä voidaan vähentää koulupäivään niveltyvällä taidekasvatuksella.

Vuonna 2016 noin puolet 12-vuotiaista koululaisista tunsi jonkinasteista kyynisyyttä koulunkäyntiä kohtaan ja 15 prosenttia heistä koki koulun täysin merkityksettömänä tulevaisuutensa kannalta. Taiteen vahvempi asema koulussa voi ArtsEqual-tutkijoiden mukaan tukea koulunkäynnin mielekkyyttä, sillä taiteellinen toiminta antaa mahdollisuuksia toimia aktiivisesti, ilmaista itseään ja vaikuttaa ympäristöön. Välilliset vaikutukset ilmenevät muun muassa kouluviihtyvyyden ja yhteisöllisyyden paranemisena.

ArtsEqual-hankkeen kouluinterventiossa on koettu positiivisena, että taidekasvatuksen ohjaama toiminta on niveltynyt koulupäivään. Kyse ei siis ole erillisistä taiteen oppitunneista vaan taidetoiminta on ollut osa muiden aineiden oppitunteja.

Taidekasvatuksen suotuisista vaikutuksista oppimiseen, hyvinvointiin ja sosiaalisten taitojen kehittymiseen on vahvaa empiiristä näyttöä. Laadukas taidekasvatus vahvistaa koululaistaitoja, identiteettityötä, itsetunnon rakentumista ja ennen kaikkea toisen kohtaamista. Taiteella ja taidekasvatuksella on todettu olevan kokonaisvaltaisia hyvinvointivaikutuksia: oppimisvalmiuksien vahvistumisen lisäksi muun muassa käyttäytymisen ongelmien on havaittu vähenevän. Tämä korostuu erityisesti tukea tarvitsevien oppilaiden kohdalla. ArtsEqual-hankkeen kouluinterventiot viittaavat samaan suuntaan. Tutkimukset tukevat myös näkemystä, jonka mukaan kulttuuriset stereotypiat on mahdollista ylittää, kun esittävän taiteen opetusta tarjotaan kaikille, muun muassa sukupuoleen katsomatta.

Suosituksen on laatinut taidekasvatuksen asiantuntijaryhmä, jota johtaa Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun tanssipedagogiikan professori Eeva Anttila.

 

Lue toimenpidesuositus tästä (PDF)