null Esitelmäkutsu Teatterintutkimuksen seuran syyspäiville DL 3.10.Teatterintutkimuksen seuran syyspäivät pidetään perjantaina 18.11.2016 Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa yhteistyössä ArtsEqual -tutkimushankkeen kanssa. Syyspäivien otsikko on “Applied Theatre, Dance and Performance in Hybrid Contexts” – “Soveltava teatteri, tanssi ja esitystaide hybrideissä konteksteissa”.

Teatterintutkimuksen seuran tarkoitus on mahdollistaa korkeatasoinen tieteellinen ja taiteellinen keskustelu esittäviä taiteita tutkiville tahoille Suomessa. Kutsumme mukaan soveltavan teatterin tanssin ja esitystaiteen asiantuntijoita sekä sen parissa työskenteleviä taiteentutkijoita pitämään esitelmiä seminaariin, jonka tarkoituksena on pitää yllä keskusteluyhteyksiä teatterin- ja tanssintutkimuksen eri lähestymistapoja edustavien tekijöiden välillä.

Autonomisen taidekäsityksen ja taidekentän haastajiksi kaikilla esittävän taiteen alueilla ovat nousseet taiteiden ns. soveltavat muodot, joiden käyttöaloista laajimpia ovat esittävien taiteiden käyttö opetuksessa, hoito- ja hoiva-aloilla, sosiaalisessa osallistamisessa ja sosiaalityötä lähellä olevissa projekteissa, osana organisaatioiden kehittämistä, työnohjausta ja työhyvinvointia, artikuloidusti juuri mahdollisuuksien tasa-arvon edistäjinä.

Myös taiteen kenttään sijoitetuilla esityksillä voi olla sosiaalisiksi tunnistettavia erityispiirteitä, kuten prosessinomaisuus, jolla on vaikutuksensa itse esitettäväksi tarjotun taideteoksen kokemiseen, sen osallistamisen ja vastaanoton tapoihin. Erityisen kiintoisaksi nousevat tapahtumaan osallistuvien roolit, millaisiksi ne eri muodoissa määritellään ja millaisia tilannetta määrittäviä sopimuksia läsnäolijoilta edellytetään. Onko soveltavien taiteiden prosesseilla ulkopuolisia katsojia, vai vain luojia, tekijöitä ja osallistujia?

Hybrideillä ympäristöillä tarkoitetaan sellaisia sosiaalisia ympäristöjä (Bhabha 1994), jotka syntyvät erilaisten kulttuurien kohtaamisesta. Hulme, Cracknell ja Owens (2009) näkevät hybridin ympäristön sosiaalisena tilana, jossa eri taustaiset ihmiset siirtyvät reflektoivasta dialogista uutta luovaan (generative) dialogiin ja jossa taide (taiteen soveltava käyttö) voi olla edesauttamassa tällaisten sosiaalisten ympäristöjen syntyä.

Millaisia muotoja ”klikkausyhteiskunta” – nopean ja välittömän ”jakamisen” sosiaalinen media – avaa taidelähtöisille menetelmille? Onko kyseessä uudenlainen hybridisyys? Mitä haasteita nousee ympäristöissä, joissa yhtaikaa on läsnä kommunikaatiomuotojen moninaisuus?

Taidelähtöisillä menetelmillä on pitkä historia, suppeiden näkemystenkin mukaan jo 100 tai 50 vuotta. Niillä ja soveltavan taiteen vakiintuneilla muodoilla on ollut jännitteisiä suhteita omiin ”emo-taiteenlajeihinsa” ja niiden esteettisiin muutoksiin. Jo 1960-luvulta alkaneissa monissa perinteissä on nähtävissä tapahtuneita muutoksia toiminnan lähtökohdissa, tavoitteissa, arvioinnin ja arvostuksen tavoissa; eettisissä ja esteettisissä preferensseissä.

Esitelmiä toivotaan tällaisten yleisempien probleemien alueelta. Yksittäisiä projekteja esiteltäessä toivotaan niiden liittämistä laajempiin viitekehyksiin.

Esitelmien sopiva kesto on tarjonnasta riippuen 20-30 minuuttia, jolloin keskustelulle jää aikaa 10-15 esitelmää kohden. Myös ruotsin- ja englanninkielisiä esitelmiä voi tarjota, sillä tilaisuuden key note -puhujaksi on lupautunut ass. prof. Struti Bala (Department of Theatre and Performance Studies, University of Amsterdam).

Abstraktit (max. 200 sanaa) pyydetään lähettämään 3.10.2016 mennessä osoitteisiin: kai.lehikoinen@uniarts.fi, pentti.paavolainen@kolumbus.fi,aino.kukkonen@helsinki.fi ja elina.raitasalo@uniarts.fi

Samalla voi ilmaista esitystekniset tarpeet. Seminaarin ohjelma ilmestyy 15.10.2016, mennessä, jolloin tarkennetut abstraktit toivotaan saatavan 1.11.2016.

Paikan osoite: Kookos-kiinteistö, Haapaniemenkatu 6; Auditorio 1


TeaTSin hallituksen ja Taideyliopiston puolesta

Pentti Paavolainen teatteritieteen dosentti (HY), FT, Teatterintutkimuksen seura ry:n puheenjohtaja

Kai Lehikoinen, esittävien taiteiden yliopistonlehtori, PhD Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu varajohtaja, ArtsEqual