null Opinnäytetyö: ArtsEqualin tutkimuksen tie käytäntöönPinja Puhan Humanistisen ammattikorkeakoulun opinnäytetyö "ArtsEqual-hankkeen tutkimuksen tie käytäntöön : Taide- ja kulttuurialan tutkimushankkeen toimenpidesuosituksen käyttöönotto ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus" esittelee yhden tavan jalkauttaa taide- ja kulttuurialan tutkimushankkeen tutkimustietoa käytäntöön. Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää ArtsEqual-hankkeen toimenpidesuosituksen käyttöönottoa ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta vuosille 2015–2017 ajoittuneen hankkeen ensimmäisen rahoituskauden aikana.

Opinnäytetyön tilaajana toimii ArtsEqual-tutkimushanke. Aihe on noussut ArtsEqual-hankkeen tarpeesta tuottaa näistä tietoa rahoittajalleen Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvostolle.

Opinnäytetyö tarkastelee tilannetta ArtsEqual-tutkimushankkeen ensimmäisen toimenpidesuosituksen Kulttuuristen oikeuksien toteuttaminen osaksi sote-palveluja näkökulmasta. Toimenpidesuositus on julkaistu vuoden 2016 joulukuussa ja se esittelee tutkimushankkeen keskeiset havainnot ja suositukset aiheeseen liittyen. Tällä hetkellä sote- ja maakuntauudistus on yksi keskeisimmistä kulttuuripalveluita koskevista yhteiskunnallisista uudistuksista. ArtsEqual-hankkeen ensimmäisellä toimenpidesuosituksella pyritään vaikuttamaan sote- ja maakuntauudistusta koskevaan poliittiseen päätöksentekoon ja tulevien palvelurakenteiden muotoutumiseen kulttuuristen oikeuksien toteutumisen näkökulmasta.

Opinnäytetyö on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus, jonka aineistonkeruumenetelmänä on käytetty teemahaastattelua. Opinnäytetyötä varten on haastateltu asiantuntijoita, joiden tiedettiin hyödyntäneen ArtsEqual-hankkeen ensimmäistä toimenpidesuositusta omassa työssään sote- ja maakuntauudistuksen suunnittelu- ja kehittämisprosesseihin liittyen. Haastatteluaineiston analyysissä on käytetty aineistolähtöistä sisällönanalyysia ja teemoittelua. Tulosten pohjalta on tehty johtopäätöksiä toimenpidesuosituksen käyttöönotosta, jalkauttamisprosessista ja yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta sekä muodostettu näitä koskevia kehittämisehdotuksia.

Tutkimuksen pohjalta voidaan todeta, että ArtsEqual-hankkeen ensimmäistä toimenpidesuositusta on otettu käyttöön hankkeen ensimmäisen rahoituskauden aikana. Sen sijaan toimenpidesuosituksella saavutettavia vaikutuksia ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta ei ole vielä tämän hetkisen tiedon valossa mahdollista osoittaa. Toimenpidesuosituksen käyttöönoton etenemisestä, vaikutuksista ja yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta pystytään tässä vaiheessa esittämään vasta oletuksia.

 

ArtsEqual-hankkeen tutkimuksen tie käytäntöön : Taide- ja kulttuurialan tutkimushankkeen toimenpidesuosituksen käyttöönotto ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus