null Virastovideo - Kriittisten Ystävien dialogiryhmä 

 

Virastovideo on ARTSEQUAL-tutkimushankkeeseen liittyvä nuorten esityksellinen puheenvuoro. Tämä puheenvuoro kytkeytyy yhteen Arts in Health, Welfare and Care- tutkimusryhmän tutkimustehtävään. Puheenvuoro on avaa yhden näkökulman monimutkaiseen himmeliin eli uudenlaisen tasa-arvoisen ja osallistavan julkisen palvelun kehittämisen systeemiin. Nuorille aikuisille suunnatun julkisen palvelun kehittämisessä tavoitteena on luoda nuorten matalan kynnyksen ohjauspalveluja ja valtakunnallista verkko-ohjausta. Tavoite haastaa hierarkiset organisaatiorakenteet muuntumaan kohti joustavampia, itseohjautuvia ja verkostoituneita rakenteita. Toimintaa organisoivien viranomaisten ja työntekijöiden mukaan näillä edistetään nuorten työllistymistä ja ehkäistään syrjäytymistä toteuttaen useiden hallinnonalojen, elinkeinoelämän, työmarkkinajärjestöjen ja kolmannen sektorin yhteistyötä. Tästä sitten syntyy himmeli, jossa yhden hallinnonalan johtaja, työryhmä tai yksikkö ei pysty enää yksin hahmottamaan monimutkaisia kokonaisuuksia.

Esityksellinen puheenvuoro on yksi esimerkki kulttuurisesta nuorisotyöstä toimijalähtöisenä toimintana. Taiteilija- ja taidepedagogiasiantuntijuutta voi hyödyntää tämän tyyppisessä tiedon ja ymmärryksen rakentumisessa. Tällöin keskeinen asia on yhdessä tapahtuva kollektiivinen reflektio, joka tarkoittaa kokemusten, näkemysten ja tiedon jäsentämistä ja siitä avautuvaa oppimista.

Puheenvuoron fokuksessa on palveluiden saavutettavuus, tasa-arvo ja tarvelähtöisyys nuoren palvelunkäyttäjän näkökulmasta sekä palvelutapahtumaan kätkeytyvät valta- ja voimasuhteet. Puheenvuoro on rakennettu ARTSEQUAL-tutkimushankkeen osallistavassa tutkimusprosessissa, jossa muodostettiin kriittisten ystävien dialogiryhmä Lahden Nuorisopalvelujen Draama-työpajan toimijoiden kanssa.

Työskentely eteni niin, että tutkija Anne Pässilä organisoi tutkivat työpajat, joissa hänen asettamansa kysymykset avasivat kehyksen tarkastella viranomaisen ja asiakkaan kohtaamista. Työpajojen välissä nuoret aikuiset työstivät omia ja haastattelemiensa ystävien kokemuksia itsenäisesti sekä Draama-työpajan ohjaajien ohjaamina. Prosessista syntyi video, jonka avulla nuorten kokemustieto avautuu. Tätä videota voi siis katsoa ja tulkita puheenvuorona, nuorten aikuisten kannanottona suhteessa vallitseviin ohjaamisen mekanismeihin. Puheenvuoron ytimessä on heidän ja heidän haastattelemiensa nuorten tarpeet heihin kohdistuvan julkisen palvelun kehittämisestä.