Researchers

There are over 90 researchers in ArtsEqual. They will be added here one at a time. You can find the lists of researchers under Research groups

null ArtsEqualin tutkijaesittelyssä Sanna Kivijärvi 

Sanna Kivijärvi tutkii taiteen perusopetusta erilaisten oppijoiden näkökulmasta Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa. Hän tarkastelee esimerkiksi sitä, miten Kuvionuotit-järjestelmä vaikuttaa tasa-arvoon musiikkikasvatuksessa.

Yhteystiedot: sanna.kivijarvi@uniarts.fi, puh. + 358 50 308 7889

Mitä tutkit ArtsEqual-hankkeessa?

Tutkin taiteen perusopetuksen järjestelmää niin kutsuttujen erilaisten oppijoiden näkökulmasta analysoimalla tasa-arvoa edistäviä hyviä käytänteitä. Tavoitteenani on etenkin niin sanotun vaativan erityisen tuen oppilaiden yhdenvertaisen aseman edistäminen taiteen perusopetuksen järjestelmässä. Tutkimusympäristönäni toimii helsinkiläinen Musiikkikeskus Resonaari, joka tarjoaa taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista musiikkikasvatusta noin 300 oppilaalle.

Väitöskirjani käsittelee Resonaarissa kehitettyä Kuvionuotit-nuotintamisjärjestelmää ja sen merkityksiä yhdenvertaisuudelle musiikkikasvatuksessa. Tuottaako nuotinkirjoitus ylipäänsä tasa-arvoa tai epätasa-arvoa musiikkikasvatuksessa? Entä millaisia muita merkityksiä Kuvionuottien kehittämiseen ja soveltamiseen liittyy - esimerkiksi vaativan erityisen tuen oppilaiden muusikkouden kannalta?

Kuvionuotteja koskevan osatutkimuksen lisäksi tutkin Resonaarin konserttien merkityksiä sosiaalisen pääoman näkökulmasta, keskuksen vaikutuksia suomalaisessa musiikkikasvatusjärjestelmässä sekä kehollisuutta musiikkikasvatuksessa niin sanottujen erilaisten oppijoiden näkökulmasta.

 

Mitä ongelmaa nykytilanteessa pyrit ratkaisemaan?

Tavoitteenani on edistää esteettömyyttä ja saavutettavuutta taiteen perusopetuksessa.

Tutkimustyöni kohdistuu sekä yksilö-, ryhmä- että instituutiotasolle, mutta erityisesti tavoitteenani on analysoida käytännön pedagogisia ratkaisuja, jotka lisäävät perinteisesti taiteen perusopetuksen ulkopuolelle jääneiden oppilaiden osallisuutta.

 

Miten tutkimuksesi liittyy ArtsEqualin ydintehtävään tutkia, kuinka taide julkisena palveluna voisi lisätä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja hyvinvointia 2020-luvun Suomessa?

ArtsEqual-tutkimushankkeen tavoitteiden mukaisesti analysoin uusia pedagogisia ja sosiaalisia innovaatioita, niiden merkityksiä ja sovellusalueita.

 

Kuka tutkimuksestasi hyötyy ja miten?

Koska esitän monitieteisen näkökulman tutkimusalueeseeni, tutkimustuloksiani voidaan soveltaa sekä musiikkikasvatuksen että lähitieteenalojen ja muiden taiteiden tutkimuksessa ja pedagogiikassa. Esteettömyys sinänsä hyödyttää kaikkia.

 

Millainen on visiosi tai unelmasi tulevaisuuden Suomesta taiteen, tasa-arvon ja hyvinvoinnin näkökulmasta?

Toivon, että julkisten palvelujen näkökulma taiteissa ja taidekasvatuksessa toteutuu ja vakiintuu. Tämä tarkoittaa sitä, että pääsy taiteisiin ja taidekasvatukseen ei riipu yksilöllisistä ominaisuuksista tai vaikkapa asuinpaikasta.

 

Onko sinulla antaa tutkimuksesi pohjalta tai muuten jotain taiteeseen, tasa-arvoon ja hyvinvointiin liittyvää toivetta yhteiskunnallisesti toteutettavaksi?

Toivoisin uusia avauksia tuettuun työllistymiseen taidealoilla. YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimus ratifioitiin Suomessa vuonna 2016 lähes viimeisenä kaikista EU-maista. Tämän merkkipaalun tulisi edistää erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden huomioimista yhdenvertaisina työnhakijoina, -tekijöinä ja palkansaajina kaikilla aloilla, taiteet ja taidekasvatus mukaan lukien.

 

Esteetöntä musiikkikasvatusta ja tuettua työllistymistä musiikinalalla koskevaa tietoa saatavilla esimerkiksi Musiikkikeskus Resonaarin verkkosivuilla www.resonaari.fi

Sanna Kivijärvi (KM, EO) on tohtorikoulutettava Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa ja ArtsEqual-tutkimushankkeen tutkimusryhmässä ”Basic Arts Education for All.”

Sanna Kivijärven kotisivut