null Kai Lehikoinen: Taiteella tasa-arvoisempi yhteiskuntaArtsEqual-hanke on saanut Demokratiapalkinnon ja Demokratiatunnustuksen yhteisen kunniamaininnan.

Palkittu tutkimushanke tutkii taiteisiin ja taidekasvatukseen liittyvää eriarvoisuutta ja taiteisiin osallistumisen synnyttämää hyvinvointia.

Nykyään on jo runsaasti tutkimusta siitä, miten taiteisiin osallistuminen vahvistaa terveyttä ja hyvinvointia.

”Aktiivisen osallistumisen on viisaasti järjestettynä todettu ennaltaehkäisevän esimerkiksi yksinäisyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä, pidentävän eliniän odotetta, helpottavan kipujen sietämistä ja purkavan eri kulttuurien välisiä jännitteitä”, toteaa ArtsEqual-hankkeen varajohtaja Kai Lehikoinen Taideyliopiston Teatterikorkeakoulusta.

Taiteen hyvinvointivaikutukset ovat Lehikoisen mukaan erityisen vahvasti kytköksissä osallistaviin taideprosesseihin ja niissä tapahtuvaan merkitykselliseen vuorovaikutukseen. Niihin liittyy kokemus yhteisöön kuulumisesta ja oman äänen esiin saamisesta.

"Taiteisiin pitää voida osallistua esteettömissä ympäristöissä, jotka ovat mukaan ottavia, kannustavia, toista kuuntelevia ja eri näkökulmia arvostavia", Lehikoinen sanoo.

"Näin järjestettyinä taiteen ja taidekasvatuksen palvelut voivat estää syrjäytymistä ja luoda sosiaalisia tiloja, jotka mahdollistavat erilaisuuden kohtaamisen, purkavat kulttuurien välisiä jännitteitä ja lisäävät empatiakykyä."

Käynnissä olevan sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen rinnalla tarvitaan Lehikoisen mielestä konkreettisia toimenpiteitä, joiden avulla lisätään ihmisten kyvykkyyttä toimia aktiivisesti yhteiskunnassa tavoilla, jotka vahvistavat kaikkien mukaanottoa, synnyttävät hyvinvointia ja edistävät eri ryhmien välistä vuoropuhelua.

Tästä yksi hyvä esimerkki on ArtsEqualin kumppanin Kansallisteatterin Kiertuenäyttämö, joka tekee esityksiä hoitolaitoksiin ja vankiloihin laitosten asukkaiden kanssa. Tällä hetkellä Kiertuenäyttämö valmistelee dokumenttiteatteriesitystä, jossa on mukana turvapaikanhakijoita.

ArtsEqual-hanke tutkii ja kehittää taiteiden ja taidekasvatuksen palveluja Suomessa yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, Taiteen edistämiskeskuksen, Opetushallituksen, Kuntaliiton ja aluehallintovirastojen sekä lukuisten kansalaisjärjestöjen, taide- ja taidekasvatusjärjestöjen, koulujen ja tutkimusyhteisöjen kanssa. Vuorovaikutuskumppaneita on yli 50.

Hankkeen tavoitteena on purkaa institutionaalisia siiloja ja eriarvoistumista tuottavia mekanismeja, jotta taiteiden ja taidekasvatuksen palvelut olisivat nykyistä paremmin kaikkien saavutettavissa.

Oikeusministeriön Demokratiapalkinto annetaan kansalaisyhteiskuntaa edustaville toimijoille ja Suomen Avoimen hallinnon toimintaohjelman Demokratiatunnustus viranomaistahoille. Teemana on tänä vuonna kumppanuus.

 

Haastattelupyynnöt:

Kai Lehikoinen, p. 050 439 0517, kai.lehikoinen@uniarts.fi

Lisätietoa:

Hankkeen tiedottaja Heta Muurinen, p. 050 569 2904, heta.muurinen@uniarts.fi