Ratkaisukortit:

Ratkaisukortti 2: Taide- ja kulttuuripalvelut tulee sisällyttää osaksi sote-reformia


Taide ja kulttuuri ovat voimavara. Niihin osallistuminen antaa ihmisille pääomaa ja resursseja toimia yhteiskunnallisilla areenoilla. Asiantuntevasti ja laadukkaasti järjestetyt taide- ja kulttuuripalvelut ehkäisevät osattomuutta ja syrjäytymistä sekä lisäävät heikommassa asemassa olevien ihmisryhmien hyvinvointia ja toimintamahdollisuuksia. Oikeus osallistua taiteisiin ja kulttuuriin, kehittää itseään niiden avulla sekä mahdollisuus ilmaista itseään ovat YK:n ihmisoikeuksien julistuksessa ja Suomen perustuslaissa turvattuja ihmisen perusoikeuksia.

A) Oikeus osallistua taiteisiin ja kulttuuriin, kehittää itseään niiden avulla sekä mahdollisuus ilmaista itseään ovat YK:n ihmisoikeuksien julistuksessa ja Suomen perustuslaissa turvattuja ihmisen perusoikeuksia. Taide- ja kulttuuripalveluiden on turvattava kaikille mahdollisuudet kulttuuriseen osallisuuteen. Lue lisää:

B) Sote-uudistuksessa on sivistyspalveluiden järjestämisvastuu kohdistettava väestöpohjaltaan riittävän suurille toimijoille, jotka tuovat kulttuuri- ja taidepalvelut sosiaali- ja terveydenhuollon piiriin. Lue lisää:

C) Maakunnissa ja kunnissa on vahvistettava kulttuuristen oikeuksien toteutumista erityisesti heikoimmassa asemassa olevien ihmisten kohdalla. Tämän tueksi:

D) Taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksia voidaan tarkastella sosiaali- ja terveydenhuollon kustannussäästöinä sekä kansantalouden näkökulmasta myös tuottavana investointina ihmisiin. Näiden väitteiden tueksi:

 

 

Ratkaisukortti 6: Osallisuus vahvistaa hyvinvointia


Osallisuus yhteiskuntaan työn tai muun toiminnan kautta vähentää sairastumisriskiä ja sitä kautta tasaa terveys- ja hyvinvointieroja. Toimenpiteitä, joilla voimme parantaa työn ulkopuolella olevien kansalaisten hyvinvointia ja ehkäistä syrjäytymistä. Matalan kynnyksen osallistavaa taide- ja kulttuuritoimintaa on lisättävä erityisesti huomioiden yksinäisyyden riskiryhmiin kuuluvat: yksinelävät, yksinhuoltajat, maahanmuuttajat, työttömät ja työkyvyttömyyseläkkeellä olevat.

Lue lisää:

Ratkaisukortti 11: Varhais- ja taidekasvatus sekä mielenterveyteen panostaminen tukevat hyvinvointia


Keskittymiskyvyn ongelmat, rauhattomuus ja erilaiset mielenterveysongelmat ovat kasvava lasten ja nuorten haaste, johon vastaamiseen tarvitaan useiden politiikkalohkojen koordinaatiota ja eri politiikkatoimien yhteistyötä. Tulevaisuudessa muutoskykyinen kansalainen tarvitsee myös elämänhallinnan keinoja, jotta voi auttaa itse itseään. Taiteella ja taidekasvatuksella on kokonaisvaltaisia hyvinvointivaikutuksia, sillä taidekasvatus vahvistaa koululaistaitoja, itsetunnon rakentumista ja toisten kohtaamista. Esimerkiksi oppimisvalmiuksien vahvistumisen lisäksi käyttäytymisen ongelmien on havaittu vähenevän.

Lue lisää: