null Rahoittajan palautetta ArtsEqualin saavutuksistaArtsEqual saa rahoittajan väliarviossa hyvää palautetta esimerkiksi korkeatasoisten, monitieteisten julkaisujen runsaasta määrästä sekä vuorovaikutuksen laadusta ja määrästä. Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston mukaan hanke on saavuttanut tieteelliset tavoitteensa ja luonut tutkimustyöllä vahvan pohjan vaikuttavuustyölle. Vaikuttavuutta on jo myös saavutettu sekä kansallisella että paikallisilla tasoilla.

Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvosto myönsi ArtsEqualille lähes 2,6 miljoonaa euroa runsaan kolmen vuoden pituiselle jatkokaudelle (2018 - kevät 2021). Se on luovuttanut ArtsEqualille tiivistelmät, joita se on käyttänyt jatkorahoituksen myöntämisen tukena. Tiivistelmiä ovat koostaneet strategisen tutkimuksen yksikön tiedeasiantuntijat.

Tiivistelmät ovat luettavissa kokonaisuudessaan alla.

 

Tiivistelmä ArtsEqual-konsortion tieteellisistä saavutuksista

Konsortio on saavuttanut tieteelliset tavoitteensa. Sen työllään hankkima keskeinen asema taiteentutkimuksen kentällä mahdollistaa laajan teoreettisen ja teemallisen tutkimustyön sekä oman alan kehittämisen. Tutkimustyö luo vahvan pohjan vaikuttavuustyölle. Konsortio on sopeuttanut toimintaansa erinomaisesti vuorovaikutuskumppaneilta saatujen kommenttien mukaisesti tuoden työssään esiin teemansa kompleksisuuden ja sen ylittämisen haasteet. Korkeatasoisia ja monitieteisiä julkaisuja on syntynyt runsaasti. Muitakin tulosten esitystapoja on käytetty paljon. Konsortiolla on poikkeuksellisen paljon kansainvälistä toimintaa. Myös kansainvälisiin hakuihin on osallistuttu erittäin paljon, joskin joukossa on rahallisesti hyvin pieniäkin hakuja. Onnistumisprosentti on erittäin hyvä.

 

Tiivistelmä ArtsEqual-konsortion vuorovaikutus- ja vaikuttavuustoimista

Konsortio on panostanut valtavasti vuorovaikutustyöhönsä ja löytänyt kentän, jolla heidän asiantuntijuutensa on erittäin kysyttyä. Vuorovaikutuskumppanien määrä on kaksinkertaistunut (55). Verkosto kattaa koko maan. Yhteisiä tilaisuuksia on järjestetty satoja. Työ on hyvin vuorovaikutteista ja konsortio pystyy muuttamaan tutkimusagendaansa vuorovaikutuskumppanien havaintojen ja painotusten mukaisesti. Erilaiset yhteispajat synnyttävät myös tutkimustuloksia pohtiessaan taiteilijan toimintakenttää sekä taiteen ja tutkimuksen yhteistoimintaa. Vaikuttavuutta on saavutettu jo sekä kansallisella että paikallisilla tasoilla. Alan korkeakoulutus on vakiintunut ja monipuolistunut konsortion toiminnan myötä.