Researchers

There are over 90 researchers in ArtsEqual. They will be added here one at a time. You can find the lists of researchers under Research groups

null ArtsEqualin tutkijaesittelyssä Piia Seppälä 

Piia Seppälän tutkimuksen viitekehyksenä on positiivinen työ- ja organisaatiopsykologia ja hänen keskeisimpiä tutkimuskohteitaan ovat erityisesti työn imu ja työhön liittyvät voimavarat. Työterveyslaitoksella työskentelevän Seppälän aikaisempi tutkimus on selvittänyt, kuinka työn imua voidaan edistää työn voimavaroilla ja edistävätkö työn voimavarat samalla tavoin kaikkien työntekijöiden työn imua. Tällä hetkellä hän on kiinnostunut selvittämään, millaisia kehittämisinterventiota työpaikolla voitaisiin toteuttaa työn imun edistämiseksi.

Yhteystiedot: piia.seppala@ttl.fi

Mitä tutkit ArtsEqual-hankkeessa?

Tutkin osallistavan taidetoiminnan laajempia hyvinvointivaikutuksia. Tarkalleen ottaen selvitän, kannustaako viidessä peruskoulussa ja neljässä päiväkodissa toteutettu osallistava taideinterventio opettajia, koulunkäyntiavustajia ja päiväkodin työntekijöitä hyödyntämään taidemenetelmiä osana työtään ja näkemään ja oppimaan taidemenetelmien myötä uudenlaisia tapoja tehdä työtä – tuunamaan omaa työtään. Lisäksi selvitän, onko työn tuunaamisella vaikutusta myönteisiin työolotekijöihin (työtehtävien monipuolisuuteen) ja työhyvinvointiin, työn imuun.

 

Mitä ongelmaa nykytilanteessa pyrit ratkaisemaan?

Selvitän, millaisin reunaehdoin osallistava taidetoiminta tulisi kytkeä osaksi peruspalveluja (koulukontekstissa), jotta se parhaiten edistäisi niissä työskentelevien työntekijöiden työn voimavarojen muokkaamista ja tukisi työn imua.

 

Miten tutkimuksesi liittyy ArtsEqualin ydintehtävään tutkia, kuinka taide julkisena palveluna voisi lisätä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja hyvinvointia 2020-luvun Suomessa?

Tutkin, voiko työpaikoilla toteutettu osallistava taidetoiminta tukea työn tavoitteiden saavuttamista ja edistää samalla työntekijöiden kukoistusta työssä.

 

Kuka tutkimuksestasi hyötyy ja miten?

Tutkimukseni tarjoaa tietoa siitä, voidaanko osallistavan taidetoiminnan avulla kehittää työtä, työoloja ja työhyvinvointia. Näin ollen tutkimukseni tarjoaa ensisijaisesti tietoa osallistavan taidetoiminnan hyödyistä kouluissa ja päiväkodeissa työskenteleville työntekijöille.

 

Millainen on visiosi tai unelmasi tulevaisuuden Suomesta taiteen ja hyvinvoinnin näkökulmasta?

Unelmanani on, että innostuksen salliva ja sitä edistävä työkulttuuri vallitsisi laajalti suomalaisilla työpaikoilla – millaisia hyvinvointivaikutuksia työpaikoilla saataisikaan, jos innostustaan voisi tuunata taidelähtöisiä menetelmiä hyödyntäen?

 

Impacts of the arts on equality and well-being -ryhmä